صفحه آرشیو

تفاوت بین شیعه و سنی

تفاوت بین شیعه و سنی

تفاوت بین شیعه و سنی تفاوت بین شیعه و سنی چیست؟ پاسخ اجمالی اگرچه بحث پیرامون چنین موضوعی بسی گسترده است، اما به طور اجمال نظریات شیعه را که اهل سنت و یا گروهی از آنها با آن مخالف اند، در دو مرحله اعتقاد و احکام ذکر می‌کنیم: الف.…