صفحه آرشیو

تفاوت ترجمه های قرآن

تفاوت ترجمه های قرآن

بررسی کتابِ تفاوت ترجمه های قرآن از منظر ایدئولوژیک

مشخصات کتابشناختی:بهدخت نژاد حقیقی، تفاوت ترجمه های قرآن از منظر ایدئولوژیک تهران، انتشارات سخن.***در تعریف متن مقدس گفته اند:« اصطلاحاً به متنی گفته می شود که پیروان یک دین ‌آن را می پذیرند، اصول اعتقادی خود را بر پایه آن بنا می…