صفحه آرشیو

تفسير تابعين

تفسير تابعين

ارزش و اعتبار تفسیر تابعین

درباره ارزش، جایگاه و اعتبار تفسیر تابعیان، اظهارنظرهای متفاوتی شده است. گروهی هیچ یک از تفاسیر آنان را ارزشمند ندانسته اند، برعکس، گروهی تمامی تفاسیر منسوب به آنان را پذیرفته و کلام تفسیری آنان را معتبر می دانند. (۱) لیکن به نظر می رسد،…