صفحه آرشیو

تفسير فلسفي

تفسير فلسفي

نگاهی به تفسیر فلسفی

تعریف تفسیر فلسفیدر تفسیر فلسفی، مفسر فیلسوف، با توجه فراوان به آیات فلسفی به بیان و دیدگاه فلسفی خود در آیات می پردازد و از روشهای متعارف بهره می گیرد. اهم تفاسیر فلسفیبه تعدادی از مهم ترین تفاسیر فلسفی که گرایش غالب یا یکی از گرایشهای آن…