صفحه آرشیو

تفسير لغوي

تفسير لغوي

تفسیر لغوی قرآن چگونه است؟

غالب مفسران تفاسیر لغوی، بر شناخت و اجتهاد در لغات، ریشه و اشتقاق و شکل و تغییرات آنها اهتمام ورزیده اند. در مباحث لغوی، یافتن معنی اصلی لغت و تطورات آن، موردنظر مفسر است، چنان که یافتن معنی لغت از سیاق کلام، مهم ترین دریافتهای مفسران لغوی…