صفحه آرشیو

تفسیر تبیان

سیمای کلامی تفسیر تبیان

تفسیر تبیان، تألیف ابوجعفر محمد بن حسن طوسی ( ۴۶۰-۳۸۵ ه ق ) هم چون دیگر آثار اصولی، فقهی، حدیثی و کلامی او صفحه زرینی در تاریخ فرهنگ قرآنی تشیع گشوده است.جامعیت و فراگیری آن در علوم قرآنی اعم از: لغت، اشتقاق، نحو، اِعراب، نظم و اسباب نزول و…