صفحه آرشیو

تفسیر سمبلیک

تفسیر سمبلیک

تفسیر سمبلیک قرآن (۱)

خلاصه مقاله«سمبل» در لغت به معنای «نماد، نشانه، علامت یا رمز چیزی» است؛ و در اصطلاح «سمبلیزم» عبارتست از: زبانی تازه و شیوه ای جدید در تفهیم و تفاهم که با شورش علیه ظواهر به دنبال دست یافتن به معنای…

تفسیر سمبلیک قرآن (۲)

پس از ارایه ی نمونه هایی از تفسیر سمبلی و بررسی انگیزه ی آن، اکنون نوبت است که ببینیم آیا تفسیرسمبلیک قرآن قابل پذیرش است یا نه؟ ما نظر نهایی خود را در این زمینه به اندکی بعد موکول می کنیم و نظرات مخالفین تفسیر سمبلی و تأویل را مورد ملاحظه…