صفحه آرشیو

تفسیر علمی قرآن – تفسیر موضوعی

تفسیر علمی قرآن

تحلیلی از مجموعه دو جلدی روش شناسی تفسیر علمی قرآن

مجموعه مقالات این کتاب، مقالاتی است که به مناسبت برگزاری دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه پس از طی ارزشیابی متعدد منتشر شده است.در میان گرایش ها و سبک های گوناگون و جدید تفسیری، تفسیر علمی و گرایش علمی، گرایشی که در آن آیاتی…