صفحه آرشیو

تقریر برهان محبت

تقریر برهان محبت

تقریر برهان محبت خلاصه پرسش برهان محبت چیست؟ و حضرت ابراهیم(ع) چگونه از این برهان برای اثبات ربوبیت پروردگار استفاده کرد؟ پرسش برهان محبت چیست؟ و آیا حضرت ابراهیم(ع) از این برهان برای اثبات ربوبیت پروردگار استفاده کرد؟…