تمامیت روزه ، به دادن زکات (فطریه) است ، کتاب من لا یحضره الفقیه : ۲/۱۸۳/۲۰۸۵