صفحه آرشیو

توسل به اهل بیت در فرمایش آیت الله وحید

توسل به اهل بیت در فرمایش آیت الله وحید

توسل به اهل بیت در فرمایش آیت الله وحید الله وحید خراسانی در پاسخ به این پرسش که آیا توسّل به اهل بیت و حاجت خواستن از ایشان با اینکه همه‌ی امور در دست خداست منافات ندارد؟ پس چرا مردم از ائمه حاجت می‌خواهند؟ ،بیان داشت: مسأله‌ی توسل…