صفحه آرشیو

تیر زدن به امام حسین به جای علی اصغر

تیر زدن به امام حسین به جای علی اصغر

تیر زدن به امام حسین به جای علی اصغر حرمله چرا به جای علی اصغر، امام حسین را با تیر نزد دشمن شقی که از هیچ جنایتی فرو گذار نکرد ، چرا زمانی که گلوی علی اصغر را نشانه گرفت چرا همان موقع به جای علی اصغر، خود امام حسین علیه السلام را با…