راهکارها و موانع رسیدن به جامعه آرمانى الف ـ راهکارهاى رسیدن به جامعه آرمانى آن چه در زندگى اجتماعى امروز ما مهم به شمار مى‏آید، تطبیق محورها و ویژگى‏هاى یاد شده بر عرصه متعدد حیات مدنى و اجتماعى است؛ زیرا اکنون زندگى اجتماعى، از بساطت و سادگى قرن‏هاى پیش خارج شده و به تعدد و […]

راهبردهاى رسیدن به جامعه آرمانى راهبرد، روش یا سیاستى کلى براى دستیابى به هدف معین است. از دیدگاه امام على رسیدن به جامعه آرمانى، امرى دست نیافتنى و غیر ممکن نیست. از دیدگاه امام جاذبه‏ها و هواهاى نفسانى فردى و جمعى، موانعى جدى در راه رسیدن انسان به سوى جامعه آرمانى است؛ امّا اگر جامعه […]

ویژگى‏هاى جامعه آرمانى از دیدگاه امام على ویژگى‏هاى اصلى جامعه آرمانى از دیدگاه امام على شامل: عدالت محورى، حق محورى، آزادى توأم با مسئولیت در برابر خدا، وحدت حول محور الهى، و مشارکت فعال مردم مى‏باشد. موارد فوق ویژگى‏هاى اصلى «انسان متعالى» و «جامعه متعالى» است و رشد و کمال انسان‏ها در گرو حرکت به […]

هدف از ایجاد جامعه آرمانى از دیدگاه امام على امروزه بشر با دست یافتن به علم و دانش توانسته است مسائل اجتماعى را که در اطراف او به وقوع مى‏پیوندد، مورد تفکر و کاوش قرار دهد. یکى از این مسائل که سالیان دراز ذهن بشر را به خود مشغول کرده است، علل شکست یک تمدن […]

نام کتاب: جامعه آرمانی از دیدگاه امام علی علیه السلام
مولف: فاطمه کاظمی آرائی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱