صفحه آرشیو

جامعه آرمانی

راهکارها و موانع رسیدن به جامعه آرمانى

راهکارها و موانع رسیدن به جامعه آرمانى الف ـ راهکارهاى رسیدن به جامعه آرمانى آن چه در زندگى اجتماعى امروز ما مهم به شمار مى‏آید، تطبیق محورها و ویژگى‏هاى یاد شده بر عرصه متعدد حیات مدنى و اجتماعى است؛ زیرا اکنون زندگى اجتماعى، از بساطت و…

راهبردهاى رسیدن به جامعه آرمانى

راهبردهاى رسیدن به جامعه آرمانى راهبرد، روش یا سیاستى کلى براى دستیابى به هدف معین است. از دیدگاه امام على رسیدن به جامعه آرمانى، امرى دست نیافتنى و غیر ممکن نیست. از دیدگاه امام جاذبه‏ها و هواهاى نفسانى فردى و جمعى، موانعى جدى در راه…

ویژگى‏هاى جامعه آرمانى از دیدگاه امام على

ویژگى‏هاى جامعه آرمانى از دیدگاه امام على ویژگى‏هاى اصلى جامعه آرمانى از دیدگاه امام على شامل: عدالت محورى، حق محورى، آزادى توأم با مسئولیت در برابر خدا، وحدت حول محور الهى، و مشارکت فعال مردم مى‏باشد. موارد فوق ویژگى‏هاى اصلى «انسان…

هدف از ایجاد جامعه آرمانى از دیدگاه امام على

هدف از ایجاد جامعه آرمانى از دیدگاه امام على امروزه بشر با دست یافتن به علم و دانش توانسته است مسائل اجتماعى را که در اطراف او به وقوع مى‏پیوندد، مورد تفکر و کاوش قرار دهد. یکى از این مسائل که سالیان دراز ذهن بشر را به خود مشغول کرده است،…