صفحه آرشیو

جامعیت قرآن – نقش و جایگاه قرآن

جامعیت قرآن

حجیّت ظواهر قرآن کریم (۱)

بررسی ادعاهای اخباری هامهم ترین و عمده ترین راه به دست آوردن خواسته های شارع مقدس از روی متون کتاب و سنت، ظواهر الفاظ است. از آن جا که ظواهر الفاظ مفید ظن نوعی به مرادات متکلم است، عقلاً و نقلاً برای این که بتواند مُثبت و به دست دهنده ی…

حجیّت ظواهر قرآن کریم (۲)

بررسی ادعاهای اخباری ها ۳٫ اصولی ها و مسئله ی حجیّت ظواهر قرآن کریمتا پیش از ظهور اخباری ها و مطرح شدن اشکالاتی در زمینه ی حجیت ظواهر قرآن کریم، چنین مسئله ای در علم اصول فقه معنون نبوده است. چنان که در اصولِ فقه اهل سنت که با طرز فکر…

حجیّت ظواهر قرآن کریم (۳)

بررسی ادعاهای اخباری ها ۴٫ بررسی نزاع اخباری ها و اصولی ها در حجیت ظواهر قرآن کریمدر کنار آنچه از اخباری ها و اصولی ها درباره حجیت ظواهر قرآن کریم نقل کردیم چندین نکته قابل توجه است:۱٫ تا پیش از اخباری ها چنین مسئله ای چه در حوزه ی اصولی…