صفحه آرشیو

جايگاه اعتقادى امامت از منظر امام خمينى (3)

جایگاه اعتقادى امامت از منظر امام خمینى (۱)

جایگاه اعتقادى امامت از منظر امام خمینى (۱) مقدمه امام خمینى(رحمت الله علیه) در کتاب الطهاره چنین نگاشته است: «و این سه اصل توحید، نبوت و معاد بى تردید وخلاف درمعناى اسلام معتبر وملحوظ اند. چه بسا اعتقاد به معاد با…

جایگاه اعتقادى امامت از منظر امام خمینى (۲)

جایگاه اعتقادى امامت از منظر امام خمینى (۲) کفر معلوم شدن تعریف، ضابطه و معانى مختلف کفر تا اندازه زیادى به چشم انداز مناسبى به پژوهش حاضر رهنمون مى شود. پیش از این نشان دادیم که اسلام و ایمان معانى مختلفى دارند. به…

جایگاه اعتقادى امامت از منظر امام خمینى (۳)

جایگاه اعتقادى امامت از منظر امام خمینى (۳) تطبیق و استنتاج از مجموع مباحث گذشته به دست مى آید که مبناى خروج از اسلام انکار یکى از اصول سه گانه توحید، نبوت و معاد، یا انکار یکى از ضروریات دین است. اصل اعتقادىِ امامت یا از…