صفحه آرشیو

جریان شناسی

جریان شناسى غلوّ

ابن غضائرى و متّهمان به غلوّ، در «كتاب الضعفاء» 1ـ شخصيت «ابن غضائرى»احمدبن حسين بن عبيداللّه بن ابراهيم غضائرى معروف به «ابن غضائرى» و مكنى به ابوالحسين، يكى از شخصيّت هاى بزرگ رجالى شيعه بوده كه در نيمه دوم قرن چهارم و اوايل نيمه اول قرن…