نام کتاب: جزئیه الثالثه فی الاذان و الاقامه
مولف: استاد عبد الهادی کرمی
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۸۷ه.ش.-۱۴۲۸ه.ق.