صفحه آرشیو

جمع بین الصلاتین در زمان رسول خدا

جمع بین الصلاتین در زمان رسول خدا

جمع بین الصلاتین در زمان رسول خدا مسلم بن حجاج در باب الجمع بین الصلوتین فی الحضر در «صحیح»() خود با نقل سلسله‌ی روات از ابن عباس نقل نموده که گفت: «صلّی رسول الله الظهر و العصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً فی غیر خوف ولا سفر.» رسول…