صفحه آرشیو

جنب شدن امامان

در روایتی آمده که پیشوایان معصوم، جنب نمی‌شوند. پس نسل آنان چگونه ادامه می‌یابد؟!

جنب نشدن معصومین در ارتباط با این پرسش ابتدا باید گفت که صرف نظر از روایت اعلام شده، تداوم نسل بشر منحصر در سیستم عادی آن نبوده و ماجرای خلقت آدم، حوا و عیسی(ع)و نیز شبیه‌سازی‌هایی که دانش امروز بدان دست یافته، همه نشانگر آن است که بدون…