صفحه آرشیو

جهنم

جهنم

نگاهی گذرا به جهنم و مباحث مرتبط با آن

توصیف جهنم در قرآنجهنم مکانی است که هفت طبقه یا هفت در دارد ( حجر، ۴۴؛ نحل، ۲۹؛ زمر، ۷۱-۷۲؛ مؤمن، ۷۶ ). جهنم دارای خَزَنه ( مفرد آن خازن یعنی نگهبان ) است ( زمر، ۷۱؛ مؤمن، ۴۹؛ ملک، ۸؛ مدثر، ۳۰-۳۱؛ علق، ۱۸ ). رئیس خازنان جهنم مالک نام دارد (…