صفحه آرشیو

جواب شبهه چرا نام امام قایم عجل الله فرجه در قرآن نیامده است

جواب شبهه چرا نام امام قایم در قرآن نیامده است

جواب شبهه چرا نام امام قایم در قرآن نیامده است ؟ یکی از شبهات وهابیون این است که می گویند اگر امام زمان وجود دارد چرا در قرآن نامی از ایشان نیامده است؟ جواب چیست؟ پاسخ:شـیوه سوال حاکی است که گویا معرفی اولیاء الهی که امت باید از آنها…