صفحه آرشیو

جوان و رسالت خانواده

جوان و رسالت خانواده

جوان و رسالت خانواده «هفده ساله هستم. گاهى در خودم احساس حقارت مي‏كنم و خود را موفق نمي‏بينم زيرا پدر و مادرم با من همچون كودكان برخورد مي‏كنند و به نظراتم اهميت نمي‏دهند و نيازهاي روانى و عاطفى مرا كه هر جوان نيازمند توجه اطرافيان به…