صفحه آرشیو

جوینی

جوینی

علامه جعفری و حقیقت مندی ادیان

اشاره:تنوع و تکثر ادیان (کثرت دینى) واقعیتى انکارناپذیر است، اما مهم چگونگى مواجهه با این واقعیت است. در مقابل دعاوى صدق و حقیقت مندى ادیان مختلف چه موضعى باید اتخاذ کرد؟ این مسأله امروزه به یکى از مهم ترین و بحث انگیزترین مباحث فلسفه ى دین…