صفحه آرشیو

حاکم نیشابوری

حاکم نیشابوری

حاکم و تهمت رفض و تشیع به او

«امام المحدثین»() نیز از تهمت رفض و تشیع در امان نماند! چرا؟ زیرا او کتاب «مستدرک الصحیحین» را نوشت. او روایاتی که بر شرط بخاری و مسلم بوده‌اند و شیخین در صحیحین نیاوردند را استدارک کرد. در میان احادیثی که او…