صفحه آرشیو

حجت

مصداق شناسی حجت در اندیشه شیعی

مصداق شناسی حجت در اندیشه شیعی همان‌گونه که پیش از این نگارش یافت، اندیشمندان شیعی نسبت به ضرورت وجود حجت میان خداوند و بندگانش و نیز اعتقاد به حجیت قرآن و رسول اکرم به عنوان دو حجت الاهی در میان مخلوقات با اندیشمندان دیگر مذاهب اسلامی…

مصداق حجت در اندیشه اهل سنت

مصداق حجت در اندیشه اهل سنت اندیشه اهل‌سنت در مصداق شناسی حجت خداوند بعد از رسول خدا ظاهرگراست و در حقیقت مبانی آنان در این زمینه بر اساس برخی مسائل تاریخی استوار است و در این زمینه با توجه به این مطلب که با بعثت پیامبر خاتم، نبوت خاتمه…

معنا و مصداق حجت در قرآن و روایات

معنا و مصداق حجت در قرآن و روایات یکی دیگر از واژگانی که در ارتباط با بحث امامت کاربرد فراوان دارد، واژه حجت است و در کاربرد مفهومی این واژه از جهت اعتقادی و فکری این مطلب میان تمام اندیشمندان مسلمان از هر گروه و مذهبی پذیرفته شده است که…