بر هیچ کس روا نیست که بدون اجازه دیگرى در مال او تصرف کند.