بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید. تحف العقول ص ۳۰۰ – امالی(صدوقی) ص ۲۵۴