صفحه آرشیو

حدیث رایت

حدیث رایت در فتح خیبر

حدیث رایت در فتح خیبر اهمّ از همۀ دلائل بر محبوبیت علىّ و اینکه در میدانهاى جنگ کرّار بوده نه فرّار حدیث رایت است که در صحاح معتبره شما مذکور است و احدى از اکابر علماى سنّت و جماعت انکار این حدیث ننموده مگر ناصبى متعصّب عنود. نواب: قبله…