امام صادق علیه السلام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امام صادق علیه السلام فی قول الله عزوجل«واستعینوا بالصبر و الصلوه »،قال: الصبر الصوم. خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه است. وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۲۹۸، ح ۳   http://shiastudies.com/fa/