صفحه آرشیو

حدیث کساء و آیه تطهیر

بیان اسناد دو حدیث کساء و آیه تطهیر

بیان اسناد دو حدیث کساء و آیه تطهیر سند حدیث کساء و اهمیت آن و نیز روز واقعه کساء و نزول آیه تطهیر را بیان نمایید. پرسش سند حدیث کساء و اهمیت آن و نیز روز واقعه کساء و نزول آیه تطهیر را بیان نمایید، و این که در مفاتیح نیامده و بعداً…