صفحه آرشیو

حشويّه

حشويّه

زبان مقدس

اشاره: ادیان به مقدسات مى اندیشند. مقدسات ادیان بى شمارند و یکى از آنها زبان است. ادیان یک یا چند زبان را، در یک یا چند زمان، به یک یا چند درجه، مقدس معرفى مى کنند. این مقاله نکاتى را در باب زبان مقدس ادیان یادآورى مى کند.ادیان صحنه مقدسات…