صفحه آرشیو

حضرت علي از زبان پيامبر اکرم در منابع اهل سنت

حضرت علی از زبان پیامبر اکرم در منابع اهل سنت

حضرت علی از زبان پیامبر اکرم در منابع اهل سنت در مدح تو ای مظهر اضداد چه گوییم / بالاست مقام تو و گفتار قصیر است‏ با این که تویی پادشه عالم هستی / کرباس تو را جامه و فرش تو حصیر است‏ راستی درباره عظمت و فضائل و مقامات امیرمؤمنان علی(ع)…