صفحه آرشیو

حضور رئیس مرکز اسلامی برلین در مجمع جهانی شیعه شناسی

حضور رئیس مرکز اسلامی برلین در مجمع جهانی شیعه شناسی

حضور رئیس مرکز اسلامی برلین در مجمع جهانی شیعه شناسی گفتوگو با ریاست مجمع جهانی شیعه شناسی جناب آقای دکتر پیمان درباره مرکز اسالمی برلین و حضور ریاست آن در مجمع جهانی شیعه شناسی با حضور رئیس مرکز اسلامی برلین در دفتر مجمع جهانی شیعه شناسی…