صفحه آرشیو

حقوق الهی

جبران حق الناسی که انسان به عهده دارد

❓حق الناس هایی که احتمال داره به گردن ما مانده باشد و ما نمی دانیم چه کنیم؟ 🔰 حق الناس ها به چهار دسته تقسیم می شوند: 1️⃣ حق الناس مالی 2️⃣ حق الناس جانی 3️⃣ حق الناس آبرویی 4️⃣ حق الناس اضلالی و گمراه کردنی 🔵 نسبت به حق…