رعایت حقوق دیگران (حق الناس) امیرالمؤمنین على  فرمود: «لَیسَ مِن شیِعَتِنا مَن أَخَذَ غَیرِ حَقِهِ وَ لا مَنْ ظَلَمَ النّاسَ وَ لا مَنْ تَناوَلَ ما لَیْسَ لَه»؛ «از شیعیان ما نیست کسى که حق دیگرى را تصاحب نماید یا به مردم ظلم کند و یا آنچه را که از او نیست تصرف نماید».[۱] امام جواد […]