صفحه آرشیو

حکم

آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی

آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی این فصل به شناسایی ویژگیهای اصطلاحی احکام « اولی» و « ثانوی» اختصاص دارد: ویژگیها حکم اولی و ثانوی چه ویژگیهایی دارند؟ برابر آنچه گذشت، حکم ثانوی سه گویش «اضطراری» ، «و لایی» و «ظاهری» داشت؛…

چگونگی پیدایش حکم

چگونگی پیدایش حکم فرایند پدیداری حکم گذر از «مبدأ»، «فعلیت» و «غایت» است؛ نوشتار را از «مبادی» آغاز و با «غایات» به پایان میبریم. مبادی: مبادی به چه معنی و بر چه چیزهای اطلاق میگردد؟ مبادی جمع «مبدأ»؛ به معنی «ابتدا»؛ آغازین چیزهای…