صفحه آرشیو

خاتمیت

خاتمیت

چگونه قرآن بر خاتمیت پیامبر گواهی می دهد

نخست باید توجّه نمود که شرایع آسمانی اگرچه در آغاز نظر به صورت شریعت های مختلف جلوه می کند و انسان تصوّر می کند ادیان متعدّد و گوناگونی برای بشر عرضه شده و رابطه آنها از هم گسسته است و حدّ مشترکی میان آنها وجود ندارد، ولی حقیقت برخلاف این…