صفحه آرشیو

خانواده امام زمان هنگام ظهور

خانواده امام زمان هنگام ظهور

خانواده امام زمان هنگام ظهور خلاصه پرسش وقتی که امام زمان(عج) ظھور می‌کند، آیا خانواده آن‌حضرت نیز ھمراهشان خواھد بود؟ پرسش وقتی که امام زمان(عج) ظھور می‌کند، آیا خانواده آن‌حضرت ھم ھمراه ایشان خواھد بود؟…