صفحه آرشیو

خاکساریه

خاکساریه

از فتوت تا خاکساری

فتوّت، یکی از مفاهیم مهمّ عرفان و تصوّف است، که از همان آغاز پیدایش در میان عامه مردم، توجّه اهل نظر، عرفا و صوفیّه را به خود جلب کرده و کتب و رسائل بسیاری در این زمینه، تألیف شده است. هفده رساله در این زمینه، به تصحیح و تحقیق مهران افشاری…