صفحه آرشیو

خبر و اطلاع رسانی

خبر و اطلاع رسانی

معیارهای خبر و اطلاع رسانی در قرآن کریم

مقدمهدر عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، هنوز هم بسیاری از دانش ها برای بشر دست نایافتنی است و بعضی دانش های کسب شده یا انتشاریافته، نه فقط مفید نیست، بلکه از جهاتی مشکل ساز نیز شده است. مقایسه ی زندگی امروز بشر با گذشته، نشان می دهد که…