صفحه آرشیو

خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد.