صفحه آرشیو

خداوند دوست دارد که بنده اش را در جست و جوی روزی حلال خسته ببیند.