خداوند دوست دارد که بنده اش را در جست و جوی روزی حلال خسته ببیند. کنز العمال، حدیث ۹۲۰۰