صفحه آرشیو

خدا و صفات او

خدا و صفات او

بررسی صفات خداوند به منزله ی مربی، در قرآن

بررسی صفات خداوند به منزله ی مربی، در قرآن مقدمه«خدامحوری» بنیاد تربیت دینی است و تربیت دینی به معنای دین دار کردن متربی و پایبند کردن وی به مقررات و دستورهای الهی، بدون توجه به جایگاه خدامحوری در آن، به نحو شایسته حاصل نمی شود. خدامحوری…