صفحه آرشیو

خشونت خانوادگى

خشونت خانوادگى

خشونت خانوادگى از منظر قرآن کریم(۲)

انواع خشونت خشونت خانوادگى شكل‏هاى متفاوتى دارد. الف: خشونت جسمىدر اين خشونت جسم قربانى آسيب مى‏بيند. خشونت جسمى خود به دو نوع تقسيم مى‏شود:الف: خشونتى كه به مرگ خشونت ديده مى‏انجامد.ب: خشونتى كه قربانى خشونت را مجروح و يا…

خشونت خانوادگى از منظر قرآن کریم(۱)

در اين نوشتار خشونت خانوادگى به عنوان يكى از بحران‏هاى خانوادگى به بحث و بررسى گذاشته شده است. نويسنده پس از آنكه خشونت خانوادگى در ايران را گزارش مى‏كند. از تعريف خشونت و پيشينه آن، خشونت خانوادگى دريك خانواده هسته‏اى، خشونت…