شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل، باعث جلب روزى مى‏ شود. «خصال ص ۵۴، ح ۷۳»