صفحه آرشیو

خطابیه

خطابیه

درآمدی بر میترائیسم

Encyclopdia of religion,Mithraism,vol.9,RogerDeGaris ‏میترا پس از اهورامزدا و به همراه آناهیتا، یکی از خدایان عظیم ایران باستان است که بعدها از مرزهای سرزمین ایران عبور کرد و خدای متعالی آیین سرّی و…