صفحه آرشیو

خلقت انور پيامبر (ص) و ائمه (ع)

خلقت انور پيامبر (ص) و ائمه (ع)

نام و عنوان جامعه ی آرمانی قرآن

هر مکتب، پیروان خود را به دلیل انتساب آن ها به امر خاصی، با نام و عنوان ویژه ای، مشخص و نامگذاری کرده است؛ برخی عنوانِ پیروان خود را به دلیل انتساب به قوم و نژادی خاص همانند یهود (۱) یا بنی اسرائیل یا به دلیل نسبت دادن به سرزمین و مکانی…

هدف جامعه ی آرمانی قرآن

اغلب بلکه همه جوامع آرمانی بشری، هدف کلی خود را تحقق عدالت و تأمین کمال و سعادت آدمی، معرفی کرده اند، ولی به دلیل آن که سعادت، کمال و عدالت، در دیدگاه هر یک، تعریف و مصداق خاصی دارد، اهداف جزئی و تفصیلی آنان بسیار دیگرگون می گردد، زیرا پیش…

گستره ی جامعه ی آرمانی قرآن

گستره ی جامعه ی آرمانی قرآن، همه ی انسان ها را در بر می گیرد و جهان وطنی است، زیرا مرزهای آن جغرافیایی نیست، بلکه همان گونه که از عنوانش یعنی « امت اسلامی » و از نام شهروندان آن، یعنی « مسلمانان » آشکار است، این…

ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۱)

۱٫ دین ورزی توحید مدارانهاز آن جا که غایت آفرینش و حرکت تکاملی فرد و جامعه، شناخت و تقرب حضرت معبود و تجلی افزون تر صفات الهی در انسان و حاکمیت اصلِ اصیل توحید در تمام زوایای جامعه است، قوانین و ساز کار و روابط اجتماعی جامعه ی…

ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۲)

۵٫ اتحاد و همبستگیاتحاد در پرتو آموزه های وحیانی را باید یکی از ویژگی های بارز و عام جامعه ی آرمانی تلقی کرد، زیرا یکی از آموزه های مؤکّد قرآن در خصوص نظام اجتماعی آرمانی، اتحاد و پرهیز از اختلاف و تفرقه انگیزی است:( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ…

ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۳)

رفاه و برخورداریدر جامعه ی آرمانی، رفاه و برخورداری نیز مورد توجه و درخواست است؛ ولی شهروندانش هرگز رفاه و آبادانی و آسایش را بدون آراستگی به ایمان و دین ورزی، بر نمی گزینند و در مقامِ تعارض، رفاه و برخورداری را بر بندگیِ خداوند ترجیح نمی…

نهاد حکومتی در جامعه ی آرمانی قرآن کریم

بدون تردید هر جامعه، نیازمند حکومت است؛ برای تبیین نهاد حکومت در جامعه ی آرمانی باید به دو مطلب رهبری و مدیریت و نظام سیاسی آن توجه کرد: الف) رهبری و مدیریت سیاسیرهبری و مدیریت در جامعه ی آرمانی قرآن دارای ویژگی های ذیل است:۱٫ این رهبری…

نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ی آرمانی قرآن

در جامعه ی آرمانی قرآن، نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ دارای ویژگی های ذیل است: الف) آموزش و تعلیم و تربیت های ضروری و گستردهدر جامعه ی آرمانی، جایگاه علم و دانش، تعلیم و تربیت، به خوبی شناخته شده است، بر اساس فرموده ی امیرالمؤمنین (علیه…

نهاد و نظام اقتصادی در جامعه ی آرمانی قرآن

در نهاد و نظام اقتصادی جامعه ی آرمانی، رشد و توسعه ی اقتصادی و سلامت و عدالت اقتصادی هم زمان، مورد توجه قرار گرفته است؛ نگاهی کوتاه به آیات قرآن نشان می دهد در هیچ شریعتی همانند شریعت اسلام به شیوه ها و عناوین مختلف توزیعِ ثروت و عمومی کردن…

نهاد و نظام ارتباطات اجتماعی- سیاسی در جامعه ی آرمانی قرآن

در جامعه ی مورد نظر قرآن روابط اجتماعی داخلی، ویژگی های اساسی زیر را دارد: الف) روابط قانون مند و عادلانهجامعه ی آرمانی، در زمینه ی ارتباطات عمومی و فردی، جامعه ای قانون مدار و ضابطه مند است و دولت به ملّت و مردم به دولت، مردم به یکدیگر و…