صفحه آرشیو

خليج فارس

خليج فارس

ملاحظه ای بر جنبش های شیعی در منطقه خلیج فارس

مقدمهبا نگاهی به جنبش های تاریخی شیعی ملاحظه می کنیم که شیعیان با در اختیار داشتن اکثریت جمعیت منطقه، از جایگاه نامطلوبی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. بر این اساس، با آگاهی روزافزون آنان از موقعیت خویش و افزایش…

ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام

ترجمه آيه : دين اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دينى كه منطبق است‏با آفرينش خدائى كه مردم را آفريده و روى آن استوار ساخته، خلقت‏خدائى تبديل پيدا نمى‏كند كه همان دين منطبق به فطرت و آفرينش است كه مى‏تواند مردم را…