صفحه آرشیو

خلیفه الله

آیا مقام خلافت الهی همگانی است و آیا از این مقام، مقامی بالاتر نیست؟

آیا مقام خلافت الهی همگانی است و آیا از این مقام، مقامی بالاتر نیست؟ پرسش آیا در همه انسان‌ها از نظر خلقت، استعداد رسیدن به مقام خلیفه الله وجود دارد؟ آیا این مقام بالاترین مقامی است که از طریق بندگی قابل دسترسی است یا مقام‌های دیگری…