صفحه آرشیو

دارقطنی

دارقطنی

تهمت تشیع به دارقطنی

ابوالحسن علی بن عمر دار قطنی (م 385ه) نیز متهم به تشیّع است! چرا؟ زیرا او دیوان «سید حمیری»() را از حفظ داشت. ذهبی در تذکره می‌گوید: «قال الخطیب... و حدثنی حمزة بن محمد بن طاهر، أنه کان یحفظ دیوان السید الحمیری،…